Algemene voorwaarden

 

Ondernemingsgegevens

Krans2650

Vera Van Herck (eenmanszaak)
Meester Richard Goossensstraat 24
2650 Edegem

E-mail: hallo@krans2650.be

IBAN: BE88 0019 0054 4541

Ondernemingsnummer: 0761.855.519

 

 1. Algemene bepalingen
 • De rechtsverhouding tussen Krans2650, met maatschappelijke zetel te 2650 EDEGEM, en de klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, de specifieke voorwaarden, de offerte; de bestelbon, de facturen en de eventuele bijzondere voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als "de overeenkomst").
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, workshops en verkooptransacties bij Krans2650.
 • De klant verbindt zich ertoe deze algemene en eventuele bijzondere voorwaarden na te leven. Door een bestelling te plaatsen, producten aan te kopen of je in te schrijven voor een workshop, ga je, volledig en zonder voorbehoud, akkoord met de algemene voorwaarden.
 • Krans2650 behoudt zich het recht om eventuele bijzondere voorwaarden van toepassing te verklaren, dewelke voorafgaand zullen worden vermeld of waarnaar voorafgaand zal worden verwezen. Eventuele bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden.
 • De overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze overeenkomst zouden voorafgaan. De overeenkomst heeft voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van Krans2650. Krans2650 behoudt zich het recht om de bepalingen van de overeenkomst aan te passen.
 • Krans2650 behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige overeenkomsten.

 

 1. Prijzen
 • Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, vrijgesteld van BTW wegens bijzondere vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen.
 • Indien leveringskosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
 • Krans2650 behoudt zich het recht om de prijzen te wijzigen tijdens de duur van de overeenkomst. Workshops worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.
 • Voor levering in het buitenland kunnen extra kosten aangerekend worden.
 • Een verkeerd bezorgadres doorgegeven? Neem dan zo snel mogelijk via e-mail contact op, wij trachten te leveren op het correcte afleveradres.
 • De klant gaat ermee akkoord dat Krans2650 haar factuur in elektronische vorm overmaakt. Indien de klant toch een papieren factuur wenst, kan hij/zij dit op eenvoudig verzoek aanvragen via hallo@krans2650.be

 

 1. Aanbod
 • Wanneer een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, wordt dit duidelijk vermeld in het aanbod.
 • Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten alle tijden worden aangepast of ingetrokken. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.
 • Het aanbod bevat een omschrijving en afbeelding(en) van de aangeboden producten om de consument een duidelijk beeld te geven van het product. De afbeeldingen zijn steeds een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Sommige producten zijn handgemaakt. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de verkoper niet. De verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Krans2650 kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

 

 1. Workshops
 • De inhoud van de workshops wordt, naar best vermogen, beschreven.
 • De duur van de workshop is afhankelijk van het type workshop en wordt weergegeven in de beschreven informatie. Het voorziene begin- en einduur wordt zo veel als mogelijk gerespecteerd.

 

 1. Inschrijven en totstandkoming van de overeenkomst
 • De bestellingen van producten en inschrijvingen van workshops zijn op voorhand te betalen. Betalingen dienen in één verrichting te gebeuren. Bij het afrekenen van de bestelling kan de klant/koper kiezen tussen verschillende betalingsmogelijkheden zoals beschreven onder 7. Betaling.
 • Wanneer de betaling in orde is, ontvangt de klant/koper een bevestigingsmail op het door de klant opgegeven e-mailadres. De inschrijving/bestelling is definitief en de overeenkomst komt tot stand door middel van de betaling.

 

 1. Annulatie / afgelasten
 • Indien de deelnemer/klant niet aanwezig kan zijn bij de workshop, maar zich wel had ingeschreven, dient deze dit steeds via schriftelijk via e-mail te melden. Vermeld je naam, adres, telefoonnummer en de naam van de workshop.
 • Terugbetaling van het inschrijvingsbedrag is afhankelijk van de termijn van annulering:
  • Bij annulering, meer dan 14 dagen voor de start van de workshop, dan wordt de betaling teruggestort in de vorm van een tegoedbon voor de webshop, behalve de administratiekosten van 5 euro. 
  • Bij annulering, minder dan 14 dagen voor de start van de workshop, gebeurt er geen terugbetaling. De klant kan wel een vervanger zoeken om zijn/haar plaats in te nemen, ook dit meldt de klant via e-mail binnen de 7 dagen
 • Kan de workshop niet doorgaan omwille van de COVID19-maatregelen, dan wordt de workshop herpland. Past die datum niet voor de klant, dan krijgt de klant de kans om op een later tijdstip aan een andere workshop van Krans2650 deel te nemen.
 • Als de klant niet aanwezig is op de workshop (zonder verwittiging), gebeurt er geen terugbetaling.
 • Krans2650 behoudt zich het recht om een workshop ten alle tijden af te gelasten. Krans2650 zal het nodige doen om de klant hiervan tijdig te verwittigen d.m.v. een e-mail naar het door de klant opgegeven e-mailadres. In dat geval, wordt het inschrijvingsgeld teruggestort aan de klant. Het aflassen van een workshop kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant.

 

 1. Betaling
 • Enkel betaling via de betaalmethodes op de website worden aanvaard, zijnde per overschrijving, bancontact, Ideal, KBC/CBC, Belfius Direct Net. Heb je rechtstreeks (bv. Maatwerk, Facebook of Instagram, …) besteld en kom je het ophalen, kan er betaald worden met Payconiq of cash. Andere betalingsmogelijkheden worden niet toegelaten en zullen geen aanleiding kunnen geven tot een geldige betaling.
 • Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.

 

 1. Schade en aansprakelijkheid
 • Behoudens opzet en/of dwingende wettelijke bepalingen, kan Krans2650 op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of enige vorm van schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, materiaal, immaterieel, ...), noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop en/of uitvoering van de activiteiten.
 • In geval van schadeaanspraken naar Krans2650 dient de geleden schade in detail aangetoond en bewezen te worden.
 • Indien er tijdens workshop onherstelbare schade wordt toegebracht door de klant aan het materiaal en/of locatie, kan Krans2650 de kosten hiervan in rekening brengen en verhalen op de klant.
 • Krans2650 levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal Krans2650 de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
 • Krans2650 kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.
 • Indien onjuistheden zouden worden vastgesteld in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan je de beheerder van de site contacteren.
 • De inhoud van de website (www.krans2650.be) kan ten alle tijden zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Krans2650 geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
 • Krans2650 kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
 • De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Krans2650 verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

 1. Levering en uitvoering van de overeenkomst
 • Bestellingen kunnen in België aan huis worden bezorgd, met Bpost.
  De verzendkosten worden steeds apart in het bestelproces vermeld. Voor de verzending worden er vaak recyclagedozen gebruikt. 
 • Bestellingen worden pas verzonden wanneer de betaling werd ontvangen.
 • Levering binnen de termijn van 10 werkdagen voor items van de webshop.
 • Krans2650 kan niet aansprakelijk worden gesteld bij vertraging van de bezorger.
 • Gezien de fragiliteit van sommige bloemencreaties is het niet altijd mogelijk items op te sturen. Deze worden dan steeds opgehaald op het afgesproken tijdstip.
 • Bovenstaande voorwaarden zijn niet van toepassing op maatwerk. Hierbij worden eventuele verzend- en leveringsvoorwaarden met de klant/koper besproken.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten en copyright
 • De geleverde artikelen blijven eigendom van Krans2650 tot op het moment van de volledige betaling door de klant/koper.
 • De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Krans2650 of rechthoudende derden.
 • Op de gebruikte foto’s en beelden, vertoond op de website, de Facebookpagina en de Instagram van Krans2650 is copyright van toepassing. Delen van foto’s van de website/webshop/workshop is enkel toegestaan, mits schriftelijke toestemming en vermelding van Krans2650.
 • Inbreuken op deze bepaling geven aanleiding tot een forfaitaire schadevergoeding van 1000 euro per dag dat deze inbreuk blijft voortduren. Dit alles onverminderd het recht van Krans2650 om een grotere schadevergoeding te vorderen indien bewezen.

 1. Overmacht
 • Krans2650 is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van de verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, die op het moment van het afsluiten van de overeenkomst redelijkerwijs onvoorzien en onvermijdbaar waren, inbegrepen vertragingen in transport, stakingen, ziekte, ziekte van gezinsleden, elektronische panne, natuurelementen, brand, oorlog, etc. die de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken.
 • De koper/klant heeft het recht de herziening of opschorting, en in geval van blijvende overmacht, de ontbinding van de overeenkomst, te vragen en dit steeds op schriftelijk verzoek. Zonder dat dit tot enige schadevergoeding aanleiding kan geven.

 

 1. Herroepingsrecht

Ben je niet tevreden met je bestelling? Dat kan natuurlijk! Lees hieronder de retourvoorwaarden:

 • Je hebt het recht de bestelling tot 14 dagen na ontvangst, zonder opgave van reden, te retourneren. Je bent op tijd als de goederen teruggestuurd zijn voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
 • De kosten voor het retourneren zijn voor eigen rekening.
 • Om gebruik te maken van dit recht, neem je contact op via hallo@krans2650.be met vermelding van het bestelnummer.
 • De retouritems dienen in originele verpakking, in perfecte & verkoopbare staat te zijn en vergezeld van de originele verkoop factuur. Beschadigde items worden niet teruggenomen of terugbetaald.  Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden, zal geweigerd worden.
 • De volledige aankoopprijs zal terugbetaald worden naar hetzelfde rekeningnummer waarmee de bestelling betaald werd binnen een termijn van 30 kalenderdagen na tijdig ontvangst van de retour.

Let op: Het herroepingsrecht is niet van toepassing op bloemencreaties van #grijpjekrans, maatwerk of afgeprijsde artikelen. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

 

 1. Privacy

Zie Privacy beleid

 1. Garantie

Bij levering moet het product in goede staat zijn. Als dat niet het geval is, heeft de klant recht op reparatie of volledige terugbetaling van het product (bv. Einde voorraad).


15. Klachten

 • Klopt je bestelling niet of is er iets mis gegaan? Dit lossen we graag zo snel mogelijk voor je op! Neem contact met ons op via hallo@krans2650.be en vermeld duidelijk je ordernummer
 • Behoudens andersluidend beding, zal de klant zijn klachten per aangetekende brief overmaken aan van Krans2650 en dit in geval van een klacht wegens zichtbare gebreken of niet-conformiteit, binnen 15 kalenderdagen na de levering van de producten/workshop.
 • Het indienen van een klacht ontheft de koper/klant niet van zijn betalingsverplichtingen. Geen aansprakelijkheid voor zichtbare en verborgen gebreken kan weerhouden worden in hoofde van Krans2650 indien deze termijnen zonder ontvangst van het hierboven vermelde aangetekend schrijven zijn verstreken. De tijdige gegronde klachten van de klant zullen aanleiding geven tot de herstelling of de (gehele of gedeeltelijke) vervanging of aanvulling door Krans2650, zonder dat Krans2650 daarenboven tot schadevergoeding kan gehouden zijn.

 

 1. Nietigheid
 • De eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden of eventuele bijzondere voorwaarden brengt de geldigheid van de overige niet in het gedrang. De niet-geldige bepaling wordt vervangen door de meest nauw aanlsuitende, wel geldig.

 

 1. Toepasselijk recht
 • Op alle overeenkomsten, ongeacht de woonplaats van de consument, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Bij geschillen is enkel de rechtbank waar de maatschappelijke zetel van Krans2650 gevestigd is, bevoegd.
 • Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.